Jump to content


Lyric: भक्तामर स्तोत्र श्लोक 42
वल्गत्-तुरङ्ग-गज-गर्जित-भीमनाद-
माजौ बलं बलवता-मपि-भूपतीनाम्।

उद्यद्-दिवाकर-मयूख-शिखापविद्धं
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति॥ 42॥
 Report
Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...