Jump to content
JainSamaj.World
Unknown


Lyric: भक्तामर स्तोत्र श्लोक 21
मन्ये वरं हरि- हरादय एव दृष्टा,
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति।

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य:,
कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि॥ 21॥
×
×
  • Create New...