Jump to content
Sign in to follow this  

बाहुबली स्तुति


admin

बाहुबली स्वामी, जगकेनी स्वामी।

शान्तिय मुरुतिये, नमिपेवु अनुदिनवू।। २

 

आदिनाथ कुवरा, भरतना सोदरा।

सोदरन गेद्देयल्ला, राजवन्ने कोट्टेयल्ला।। २

बाहुबली स्वामी००

 

नोडेनी किरियवा, आदे नी हिरियवा ।

विवेका निनदागि, तालमेय बालागी ॥ २

बाहुबली स्वामी००

 

शान्तिय वदना, कान्तिय निलबू।

विश्वके आदर्शा, निन्नय दरुशनवु॥ २

बाहुबली स्वामी००

 

बेलगोला राजा, अगणित तेजा।

अरलिदा बिली कमला, निन्नय पद युगला॥ २

बाहुबली स्वामी००

 

सुनन्दा देविय, गर्भदि (गर्भादोलू) जनिसी ।

कीर्तिय तन्दिहेया, इडि प्रपंचदोलु॥ २

बाहुबली स्वामी००

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...